RUIMTELIJK DOMEIN

Wij koesteren onze natuurgebieden en grote open landschappen. Het besef van het unieke karakter van deze gebieden biedt kansen. Het open karakter van onze gemeente willen wij handhaven; versnippering, verrommeling voorkomen. In dat kader gaat het vooral om het beheersen van ons ruimtelijke domein. De PvdA wil dat in ons buitengebied een goed evenwicht blijft bestaan tussen de agrarische waarden enerzijds en de natuurlijke en recreatieve waarden anderzijds. De agrarische ontwikkelingen worden vooral aangestuurd vanuit Brussel en Den Haag. Daar kun je als gemeente weinig aan veranderen. Maar wel als het gaat om de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit.

 

Platteland en natuur.

 • een vitaal landelijk gebied waar jong en oud kunnen wonen, werken en van basisvoorzieningen gebruik kunnen maken;
 • verdere natuurontwikkeling in het buitengebied dient  bevorderd te worden en robuuste verbindingen dienen gerealiseerd te worden;
 • in Nederweert is een schaapskudde aanwezig die het landschap op een meer natuurlijke wijze in stand houdt.
 • bij een plattelandsgemeente horen veel groen en bomen. Wij houden groenvoorzieningen in stand en leggen indien mogelijk extra aan.
 • er komt een adequaat groen-beleidsplan dat past bij  onze plattelandsgemeente
 • goed onderhoud in groen gaat voor kappen. Meer groen in de kernen.

 

Bouwen

 • we bouwen voor eigen behoefte;
 • voor éénpersoonshuishoudens zal extra gebouwd worden;
 • de samenstelling van kernen en wijken kent een gevarieerd woningaanbod. Met zowel koop- en huurwoningen als woningen in het goedkope en dure segment;
 • de gemeente werkt faciliterend mee aan de realisatie van glasvezel in het buitengebied.

 

Verkeer en vervoer.

 • gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd door de kwaliteit ervan ten minste op peil te houden en daar waar mogelijk uit te breiden;
 • openbaar vervoer met de kleinen kernen dient gehandhaafd te blijven op het huidige niveau;
 • fietsverkeer wordt gestimuleerd (zie ook sport en beweegbeleid);
 • binnen de kernen zijn wandelaars en fietsers hoofgebruiker van de openbare ruimte. De automobilist is gast;
 • de langzame verkeersgebruiker dient beter beschermd te worden;
 • er worden meer en veiliger fietsroutes gerealiseerd in de gemeente Nederweert.
 • de vele (school)routes naar Weert dienen verbeterd te worden op het gebied van verkeersveiligheid;
 • openbare verlichting versneld omzetten naar duurzame verlichting.

 

Buitengebied.

 • nieuwe (economische) initiatieven in het buitengebied worden gestimuleerd;
 • er dient een evenwichtiger afweging plaats te vinden tussen leefbaarheid, recreatie en natuur, ten opzichte van economische activiteiten;
 • geen landschap ontsierende windtribunes toestaan in open ruimten in het buitengebied;
 • stimuleer de realisatie van velden en daken met zonnepanelen;
 • de activiteiten van de intensieve veehouderij dienen verminderd te worden. De gemeente Nederweert (en omliggende omgeving) wordt al te zwaar belast;
 • de agrarische sector dient gewezen te worden op  zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving;
 • het totaal aan bebouwd areaal in m2 aan IV-bedrijven dient te worden verminderd ten opzichte van het huidige aantal m2 (stand 1-1-2013);
 • leegstaande stallen worden opgeruimd, waardoor de kwaliteit van het landschap verbetert;
 • er dient een reductie van bedrijven en dieren plaats te vinden om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen;
 • de risico’s van volksgezondheid in relatie tot de landbouw en intensieve veehouderij worden in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het verminderen van de risico’s;
 • de geurnorm voor het gehele buitengebied is maximaal 10 ou;
 • als medio 2014 de wet inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingaat, waarmee gepoogd wordt om de stikstofuitstoot te beheersen, dient in de vergunningverlening de nog beschikbare stikstofruimte niet volledig en automatisch te worden opgevuld door maximale vergroting van agrarische activiteiten;
 • de fijnstof concentratie in overbelaste gebieden wordt terug gebracht naar minimaal de wettelijke normen en waar mogelijk 10% daar onder;
 • in het buitengebied worden meetpunten aangebracht om fijnstof concentraties te kunnen meten;
 • de gemeente is meer sturend en handhavend bij ervaren overlastsituaties. Er wordt adequater opgetreden, ook in de weekenden;
 • de Gemeente dient maatregelen in de vergunningsbepalingen op te nemen voor een betere bedrijfsvoering. Bedrijven dienen alle daarvoor bestaande middelen in te zetten om overlastsituaties die een gevolg zijn van bedrijfsvoering te voorkomen (bv stallen niet onnodig open zetten, mest afdekken, juiste voer gebruiken enz). Hierop ook handhaven;
 • in de Algemene Politieverordening  het opnemen van de plicht om landbouwplastic na gebruik direct weer af te voeren naar het eigen erf;
 • het vastgestelde maairegime voor de wegbermen, ter bescherming van vlinders, vogels en insecten, consequent toepassen;
 • realiseren van een robuuste ecologische verbinding tussen het Weerterbos en de Groote Peel.

 

A2 /N266

 • voor een betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor bedrijven en werknemers in de regio Eindhoven, dient de A2 tussen Leenderheide en Kelpen uitgebreid te worden naar 3 rijstroken;
 • in de raadsperiode 2014-2018 vindt een definitieve besluitvorming plaats voor een verbetering van de verbinding afslag A2 richting Helmond (over de N266);
 • de verkeerssituatie bij de “McDonalds” is een onderdeel van de besluitvorming;
 • de gekozen oplossingsrichting zijn financieel haalbaar;
 • er worden momenteel 6 varianten uitgewerkt, waarop burgers en stakeholders inspraak hebben. Wij gaan in dat kader voor een zorgvuldige procedure;
 • alle varianten hebben voor-  en nadelen;
 • de risico’s van volksgezondheid in relatie tot de landbouw en intensieve veehouderij worden in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het verminderen van de risico’s;
  • Gezondheid (minste belasting voor wat betreft fijnstof, stikstof geur enz)
  • Natuur, milieu en landschappelijke waarden;
  • Verkeersveiligheid en langzaam verkeersgebruikers in het bijzonder;
  • De effecten op het aantal verkeersbewegingen