SOCIAAL DOMEIN

De ontwikkelingen op het sociale domein overheersen de berichten in de kranten. De Rijksmaatregelen (lees bezuinigingen) op dat terrein zijn gigantisch en komen neer op een herinrichting van onze sociaal stelsel. Een groot gedeelte van die omslag komt bij de gemeente terecht. Een enorme operatie voor ons als gemeente, maar ook één met enorme kansen en mogelijkheden.

Algemeen
• iedereen is (duurzaam) maatschappelijk actief;
• vrijwilligers en mantelzorgers worden gewaardeerd en waar mogelijk ondersteund;
• jongeren betrekken wij in een zo vroeg mogelijk stadium bij het sociale domein;
• activiteiten en organisaties zijn het cement van onze samenleving;
• wij zoeken aansluiting tussen traditionele activiteiten en de nieuwe behoeften van onze samenleving;
• we spreken iedereen aan op zijn en haar eigen verantwoordelijkheid;
• sociale controle en onderlinge tolerantie wordt bevorderd;
• voldoende ondersteunende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.

Participatie
• burgers zijn primair “eigenaar” van de maatschappelijke opgaven. (Doe-democratie);
• dat vraagt om een andere overheid, die wel betrokken blijft bij de maatschappelijke initiatieven;
• wij gaan uit van een positief mensbeeld gericht op vertrouwen in de kwaliteiten van mensen;
• de overheid ondersteunt, stimuleert, motiveert en biedt perspectief;
• misbruik van het sociale stelsel wordt consequent gesanctioneerd;
• de nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving;
• iedereen moet kunnen deelnemen aan deze samenleving;
• burgers wonen zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving;
• waar de burger het zelf niet kan organiseren wij een vangnet, dan wel ondersteunen wij die burger;
• het woord is aan de burger zelf;
• de Gemeente is regisseur;
• collectieve voorzieningen hebben de voorkeur boven individuele voorzieningen;
• een goede mobiliteit is essentieel om deel te kunnen nemen aan onze samenleving, zowel in collectieve zin als voor individueel vervoer;
• er is een gevarieerd, breed en laagdrempelig aanbod van zorgvoorzieningen, afgestemd op de eigen omgeving;
• particuliere initiatieven die als doel hebben zelfredzaamheid en betrokkenheid te bevorderen (zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds) worden ondersteund.

Leefbaarheid
• experimenteerruimte is toe gestaan en wordt gestimuleerd;
• initiatieven die de leefbaarheid van wijken, dorpen en het buitengebied initiëren, ondersteunen wij;
• wij willen dit samen doen met bewoners, dorpsraden en het verenigingsleven. De Gemeente faciliteert;
• per kern is een bedrag beschikbaar gesteld voor leefbaarheids- en vrijwilligersinitiatieven.
• wijk- en dorpsvoorzieningen worden ondersteund om de maatschappelijke functie breed in te kunnen zetten. Deze voorzieningen worden breder ingezet voor bijvoorbeeld dag activiteiten en voorzieningen.
• de beste locatie voor een multifunctionele accommodatie is in de kern. Indien zich mogelijkheden doen om dit gerealiseerd te krijgen, daarop positief inspelen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorgers
• de gemeente stimuleert innovatieve nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
• blokkades in wet- en regelgeving worden aangepakt;
• meer burgers in Nederweert doen aan vrijwilligerswerk of verlenen mantelzorg
• de jonge vrijwilliger wordt extra ondersteund;
• er wordt ingezet op het voorkomen van een te grote belasting van mantelzorgers;
• respijtzorg wordt gestimuleerd;
• de pool van vrijwilligers en respijtzorgers wordt uitgebreid (respijtzorger ontlast een mantelzorger, door bijvoorbeeld op een zieke burger op te passen, zodat de mantelzorger ook even kan ontspannen en tijd voor zichzelf heeft);
• werkgevers wordt gevraagd specifieke aandacht te geven aan de werkende mantelzorger (mantelzorgvriendelijke organisaties);
• er wordt gewerkt aan de beeldvorming van mantelzorgondersteuning. Dat kan ook op andere terreinen liggen, dan alleen de zorgtaken. Voorbeelden zijn ondersteunen bij administratie, boodschappen doen of gewoon een kopje koffie gaan drinken, zodat ook andere sociale contacten mogelijk zijn;
• mantelzorgers en vrijwilligers krijgen voldoende waardering voor hun inzet;
• voorkomen moet worden dat Nederweertenaren om welke reden dan ook in een isolement geraken. Een actieve inzet als vrijwilliger of een andere vorm van maatschappelijke dienstverlening kan een oplossing zijn.

Inrichting sociale domein
• de overheid (gemeente) geeft ruimte aan burgers om zelf maatschappelijke opgaven te realiseren;
• bij het zoeken naar oplossingen voor de ondersteuningsbehoefte van de burger wordt consequent gedacht vanuit de eigen kracht van de burger;
• de omgeving van de burger wordt, waar mogelijk, erbij betrokken;
• wanneer burgers, ook met hulp uit hun omgeving (tijdelijk) niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomstandigheden en onderhoud, wordt ondersteuning vanuit de collectiviteit geboden;
• waar mogelijk in de vorm van een algemene voorziening en waar nodig in de vorm van een maatwerkoplossing;
• ondersteuning zo inrichten op een zo snel mogelijk herstel van de zelfstandigheid van de burger;
• wanneer volledige zelfstandigheid om fysieke, psychische of sociale redenen (al dan niet tijdelijk) niet mogelijk is, blijft de gemeente burgers actief ondersteunen bij groeimogelijkheden tot participatie op een hoger niveau (sociale activering);
• burgers zetten zich ook actief in voor medeburgers en gemeenschap, voor sociale samenhang en leefbaarheid;
• wij investeren in een ondersteuningsstructuur gericht op hulp aan de inwoners en preventie;
• maatschappelijke organisaties zetten in op kostenbesparing en innovatieve producten of werk;
• Er komt een specifiek beleid voor de doelgroep jeugd van 12 tot 23 jaar, zodat zij goed voorbereid aan onze maatschappij kunnen gaan deelnemen;
• wij gaan jongeren actief betrekken bij het realiseren van dit beleid.
• Jeugdwerkloosheid wordt actief bestreden
• jongeren onder de 27 zijn óf aan het werk, óf volgen onderwijs, óf combineren deze twee;
• wij hanteren een “lik op stuk beleid” bij ongewenst gedrag van jongeren;
• ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Onderwijs
• goede onderwijsvoorzieningen inclusief een goede aansluiting op voorliggende voorzieningen is uitgangspunt;
• waar mogelijk samenwerking stimuleren tussen een peuterspeelzaalvoorziening en het basisonderwijs;
• extra inzetten op voor- en vroegschoolse activiteiten, zodat kinderen met een goede startkwalificatie aan het onderwijs kunnen beginnen;
• “je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden” houdt voor ons in dat ook verenigingen en andere organisaties ondersteund worden bij het vergroten van de pedagogische deskundigheid;
• initiatieven die leerlingen sociaal weerbaarder maken, worden gesteund;
• de gemeente investeert in goede schoolvoorzieningen in elke kern. De basisschool is een basisvoorziening in elke kern;
• de brede schoolgedachte worden waar mogelijk ondersteund en verder ingevuld;
• indien de demografische ontwikkelingen in de kern Nederweert zich negatief blijven ontwikkelen is een heroverweging van schoollocaties voor ons bespreekbaar;
• de realisatie van een promopark bij de randweg in overleg en met inspanning van het Citaverde college blijft voor ons een doel.

Sport en beweging
• de gemeente blijft investeren in sport en beweging. Sport en bewegen zijn belangrijk, gezond en noodzakelijk;
• sportverenigingen, organisaties en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd om vernieuwende activiteiten te organiseren die passen bij de veranderende vraag;
• in elke wijk of kern wordt een openbare sport en beweegfaciliteit gerealiseerd;
• Sportvitaal wordt voortgezet;
• bestaande sportaccommodaties moeten intensiever gebruikt worden door deze beschikbaar te stellen voor medegebruik door bv. buurtbewoners of wijkorganisaties;
• sportverenigingen worden uitgedaagd om meer dagbestedingsactiviteiten te organiseren.

Kunst en Cultuur
• private initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen worden aangemoedigd;
• bij de inrichting van een openbaar gebied worden ook kunstuitingen aangebracht.
• de popcoördinator wordt structureel ingezet. Activiteiten in het kader van de popcultuur worden gestimuleerd en georganiseerd;
• waar mogelijk worden muzikanten gefaciliteerd;
• de activiteiten van het Moulin Blues festival blijven wij actief ondersteunen;
• nieuwe activiteiten in het kader van jeugdactiviteiten, popcultuur en kunstuitingen (zoals bijvoorbeeld een RascalFest) kunnen op een positieve grondhouding van de gemeente rekenen.