BESTUUURLIJK DOMEIN

Wij zijn een open, eerlijke en betrouwbare gemeente. Een gemeente die meegaat met de tijd en de burger serieus neemt. Er is duidelijkheid en transparantie over ieders verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente als overheid is helder.

• Nederweert blijft een zelfstandige gemeente;
• de gemeente stimuleert en participeert in samenwerkingsverbanden op de schaal die bij de problematiek past;
• uitgangspunt daarbij is, plaatselijk organiseren wat plaatselijk kan, opschalen waar het moet. Alleen als de betrokkenheid van de burger het grootst is (en dus vlak bij hem ligt) is het effect het grootst;
• indien deelgenomen wordt aan een bovengemeentelijk samenwerkingsverband is de democratische legitimiteit en bestuurlijke controle namens onze burgers optimaal georganiseerd;
• een open communicatie wordt verder verbeterd;
• de communicatie is nog meer gericht op de burger en haar verantwoordelijkheid;
• alle noodzakelijke informatie die voor begrip en uitleg van de ontwikkelingen noodzakelijk is, is (digitaal) beschikbaar;
• het digitale kanaal van de gemeente wordt nog beter gebruikt voor het beschikbaar stellen van informatie;
• wij blijven kritisch kijken naar regels en blijven voorstellen doen om overbodige regelgeving af te schaffen;
• slecht controleerbare of te handhaven regels worden geschrapt;
• handhaving zo inrichten dat overtreders worden aangepakt, en de grote groep van goedwillenden positief wordt benaderd;
• klagers krijgen een goede en voor de klager duidelijke terugkoppeling van de ondernomen acties naar aanleiding van de ingediende klacht;
• we pleiten voor een strak begrotingsregiem. Alleen een gezonde financiële gemeente, die haar administratie goed op orde heeft, heeft ook bestaansrecht;
• De ”vervuiler” betaalt. Daar waar onze burgers of bedrijven gebruik maken van specifieke activiteiten van onze gemeente dienen daar kostendekkende tarieven tegenover te staan.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Als PvdA willen we verantwoordelijkheid blijven dragen voor wel en wee van onze burgers. Wij opteren voor college deelname